การยกเลิกและคืนเงิน

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้

เงื่อนไขการคืนเงิน

เมื่อลูกค้าได้รับคำยืนยันว่าได้รับการคืนเงิน และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถยกเลิก เราทางจะทำการคืนเงินให้ภายใน 14 วันทำการ โดยจำนวนเงินที่คืนจะเท่ากับยอดเงินที่ทางลูกค้าได้ทำการชำระมากับทางบริษัทเต็มจำนวน โดยทางเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางเราจะทำการโอนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารที่ลูกค้าโอนมายังเราเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีธนาคารอื่นได้